[fyeg_gen-l] Signatures for Galicia

Natalie Debono ndebono at ba-malta.org
Tue Dec 10 16:16:56 CET 2002


Message
>
>Hello friends,
>International Aid is urgently needed in Galicia. I
>mail you more information regarding and I invite you
>to sign the petition above. This is a issue without
>borders that can affect everybody.
>You can also read the petition in your language.
>Best regards,
>
>
>=====
>M. Angels

----------------------------------------------------------------------------
----


Hi!
This might be worth signing...

Hola!
Merece la pena firmar esta peticion..

Leire

S.O.S FROM GALICIA. HEEEELP!!!

Necesitámoste / Te necesitamos / We need youGALEGO – CASTELLANO – ENGLISH – ITALIANO

3 minutos / minutes.


It means DEAD

Imaxes / Imágenes / Images :  La Voz de Galicia

Vieiros GALEGO – CASTELLANO – ENGLISH – ITALIANO

3 minutos / minutes.
GALEGO

Os máis de 6.400 asinantes, homes e mulleres do mundo, expoñen:

Diante da imaxe do que se nos ven encima á poboación galega, portuguesa,
francesa, ou de onde sexa, pois o mar non entende de fronteiras, e ante a
toma incorrecta e desafortunada de decisións que se levan producindo dende
que o barco Prestige avariou o pasado mércores, 13-11-2002, fronte ás costas
galegas nas fermosas terras de Fisterra, os abaixo asinantes demandamos dos
máis altos gobernantes galegos (Sr. Fraga), españois (Sr. Aznar) e europeo
(Sr. Prodi) urxentemente:1.- Que se solicite a axuda INTERNACIONAL ofrecida dende o comezo por
distintos países, máis especializados e mellor dotados, como poden ser Reino
Unido, Alemaña, Italia, Francia, Holanda, Portugal, ..., para extraer a
mancha de fuel-oil que se aproxima ás costas, é igual que sexan galegas,
portuguesas, francesas ou doutra parte calquera do mundo, pois nalgún sitio
vai acabar ESTRELÁNDOSE.2.- Que se poñan en marcha XA as medidas necesarias para alonxar estes
barcos de calquera costa e para que os barcos cumpran uns requisitos que non
permitan que estes sucesos teñan lugar con tanta facilidade.3.- Que nos deixen de enganar con datos que levan á desinformación, á
desesperanza, ó sentimento de frustración, ... Queremos dunha vez por todas
feitos e non palabras.4.- Por último queremos que, ó igual que se esta a xulgar ó capitán do
barco, se inicien as dilixencias oportunas para dirimir as responsabilidades
de quen tomou a decisión de pasear o barco por diante de todas as Rías
Galegas. Se non se afunde, ata onde o levarían?. As consecuencias son aínda
incuantificables, non só para nós, os galegos, senón para todo aquel pais
que linde co mar e que viven deste.O equilibrio ecolóxico desta desafortunada terra (especies animais
protexidas, a flora, parques naturais, reservas naturais, bateas, mariscos,
peixes, ...) xa está sufrindo en 290 km, ou máis no momento en que lean esta
petición, de costa as consecuencias desta macro-neglixencia. Por outra
banda a economía esta comezando a verse afectada pola marea negra, esto vai
reducir a calidade de vida de moitas comarcas costeiras galegas e
portuguesas, de Galicia e Portugal en definitiva, por debaixo dos mínimos
comunmente aceptados. Esto é unha cadea na que se está rompendo o primeiro
eslavón: a materia prima. Podedes imaxinar o que ven despois... industrias
transformadoras, industrias de servicios. En conclusión, vaise producir a
perda de calquera esperanza das xentes que habitamos/habitan estas terras.Tratemos de que esto non abra máis a ferida xa producida. Está MOITO EN
XOGO e xa é hora de que a poboación obriguemos ós nosos gobernantes a que
tomen coa maior premura esta decisión:

AXUDA INTERNACIONAL XA. AS IMAXES DARRIBA VALEN MÁIS QUE MIL PALABRASMáis información en: www.leliadoura.com/prestige.asp

En DERRADEIRAS 6.300 FIRMAS, vostede pode ler tódalas firmas, PACIENCIA VAI
LENTO.

ESPAÑOL
Los más de 6.400 firmantes, hombres y mujeres del mundo, exponen:

Ante la imagen de lo que se nos viene encima a la población gallega,
portuguesa, francesa, o de donde sea, pues el mar no entiende de fronteras,
y ante la toma incorrecta y desafortunada de decisiones que se llevan
produciendo desde que se averió el barco Prestige el pasado miércoles,
13-11-2002, frente a las costas gallegas en las hermosas tierras de
Fisterra, los abajo firmantes demandamos de los mas altos mandatarios
gallegos (Sr. Fraga), españoles (Sr. Aznar) y europeos (Sr. Prodi)
urgentemente:1.- Que se solicite la ayuda INTERNACIONAL ofrecida desde le comienzo por
distintos países, más especializados y mejor dotados, como pueden ser Reino
Unido, Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, ..., para extraer la
mancha de fuel-oil que se aproxima a las costas, es igual que sean gallegas,
portuguesas, francesas o de cualquier otra parte del mundo, pues en algún
sitio se va a acabar ESTRELLANDO.2.- Que se pongan en marcha YA las medidas necesarias para alejar estos
barcos de cualquier costa y para que los barcos cumplan unos requisitos que
non permitan que estos sucesos acontezcan tan fácilmente.3.- Que nos dejen de engañar con datos que llevan a la desinformación, a la
desesperanza, al sentimiento de frustración, ... Queremos de una vez por
todas hechos y no palabras.4.- Por último queremos que, al igual que se esta a juzgar al capitán del
barco, se inicien las diligencias oportunas para dirimir las
responsabilidades de quien tomó la decisión de pasear el barco por delante
de todas las Rías Gallegas, ¿sino se hunde hasta donde lo llevarían?. Las
consecuencias son aún incuantificables, no sólo para nosotros, los gallegos,
sino para todo aquel país que linde con el mar y viva de este.El equilibrio ecológico de esta desafortunada tierra (especies animales
protegidas, la flora, parques naturales, reservas naturales, bateas,
mariscos, pescados, ...) ya están sufriendo en 290 Km. de costa, o más en el
momento de que lean esta petición, las consecuencias de esta
macro-negligencia. Por otra parte la economía está comenzando a verse
afectada por la marea negra, esto va reducir la calidad de vida de muchas
comarcas costeras gallegas y portuguesas, de Galicia y Norte de Portugal en
definitiva, por debajo de los mínimos comúnmente aceptados. Esto es una
cadena en la que se ha roto el primer eslabón: la materia prima. Podéis
imaginar lo que viene después... industrias transformadoras, industrias de
servicios. En conclusión, se va a producir la pérdida de cualquier esperanza
de las gentes que habitamos / habitan estas tierras.Tratemos de que esto no abra más la herida ya producida. Está MUCHO EN JUEGO
y ya es hora de que la población obliguemos a nuestros gobernantes a que
tomen en la mayor brevedad posible esta decisión:

AYUDA INTERNACIONAL YA. LAS IMAGENES SUPERIOR VALEN MÁS QUE MIL PALABRAS.Más información en: www.leliadoura.com/prestige.asp

En ÚLTIMAS 6.300 FIRMAS, usted puede leer todas las firmas, PACIENCIA VA
LENTO.ENGLISH

The 6.400 petition signers, men and women from all over the world, state :

With the perspective which approaches to us, Galician, Portuguese , French
people, or wherever they are as the sea doesn’t have limits, and taking into
account the wrong and unfortunate decisions that have been carried out since
the ship Prestige sank last Wednesday, Nov-13th-2002, in front of the
Galician coast, in the beautiful land of Fisterra, the people who sign below
require urgently from our Galician (Mr. Fraga), Spanish (Mr. Aznar) and
European governors (Mr. Prodi) the following demands :1-    To be requested the international help offered since the very
beginning from different countries more specialized and better prepared as
U.K. , Germany, Italy France, Netherlands, Portugal, 
, to take out the oil
slick which is coming near the coasts, Galician, Portuguese, French, or
from any other part of the world, as it maybe ends landing anywhere.2-    To set in motion the necessary measures so as to move away these
ships from any coast and so that these ships fulfil the requirements which
allow that these disasters don’t happen again.

3-    Not to deceive all of us with data which lead us to disinformation,
hopelessness, frustration , 
. We need all at once right facts and not just
simple words.4-    Finally we demand that , just like the captain of the Prestige is
in custody on charges of disobeying authorities and harming the environment,
the necessary procedures to establish the responsibilities of those who
decided to exhibit the ship along the Galician coasts. If it didn’t sink,
where would they take the ship ?. The consequences are still difficult to
assess , not only for us, Galician people, but also for any other country
which lives off the sea.The ecological balance of this unfortunate land (protected animal species,
flora, natural reserves, flat-bottomed boats, shellfish, fish,
) is already
suffering in 290 Km of coast ( maybe many more when you are reading this
petition) the consequences of this huge negligence. On the other hand the
economy is starting to be affected by the offshore oil slick, this is going
to reduce the life quality of many Galician and Portuguese coast regions
(What’s the same the whole Galicia and North Portugal) at a low ebb accepted
commonly. This is a change which is breaking the first link raw material.
Can you imagine what is going to come afterwards?
 management factories,
services. To conclude, all hope is going to be lost for the people who live
in this beautiful area.We must try that this event doesn’t open the wound already made. There is A
LOT AT STAKE, we must oblige our governors to carry out this decision as
soon as possible.INTERNATIONAL HELP URGENTLY. THE PICTURES ABOVE SPEAK LOUDER THAN WORDSMore information in : www.leliadoura.com/prestige.asp

At this link LAST 6.300 SIGNS, you can read the whole sign list, PATIENCE IT
GOES VERY SLOW. ITALIANOI 6.400 firmatari della petizione, uomini e donne, di tutto il mondo,
dichiarano:

con la prospettiva che tutti, spagnoli, portoghesi, francesi, e popoli di
ogni parte, poiché il mare non ha confini, si uniscano nel contestare le
sbagliate ed infelici decisioni che sono state prese da quando la nave
“Prestige” è affondata, lo scorso 13 novembre 2002, dinnanzi alle coste
della Galizia, nelle splendida terra di Fisterra, quanti firmano la
petizione chiedono urgentemente ai presidenti della Galizia (Mr. Fraga),
della Spagna (Mr. Aznar) e della Commissione europea (Mr. Prodi): 1.. Che venga da subito chiesto un aiuto a livello internazionale
soprattutto a quei Paesi più specializzati e preparati ad affrontare
questioni del genere, come U.K., Germania, Italia, Francia, Olanda,
Portogallo, ... per bloccare lo strato di petrolio che si sta muovendo
intorno alle coste della Galizia, del Portogallo e della Francia, così da
impedire che possa arrivare ovunque.


 2.. Mettere in moto le opportune misure affinché le petroliere vengano
tenute lontane da ogni costa e rispettino regole volte ad impedire che
disastri del genere si ripetano;


 3.. Non ingannare la gente con notizie che conducono alla disinformazione,
alla perdita della speranza ed alla frustrazione
Abbiamo bisogno, una volta
per tutte, di fatti concreti e non di semplici parole.


 4.. Infine, chiediamo che, come il capitano della “Prestige” è stato messo
in carcere con l’accusa di aver disobbedito alle Autorità e di aver
provocato danni all’ambiente, così vengano portate avanti le opportune
indagini per definire le responsabilità di quanti hanno deciso che la nave
comparisse lungo le coste della Galitia. Se la nave non fosse affondata,
dove sarebbe arrivata?
Le conseguenze sono ancora difficili da valutare, non
solo per noi, popolazione della Galizia, ma anche per ogni altro Paese
vicino al mare.


Il bilancio ecologico di questo sfortunato Paese (specie animali protette,
flora, riserve naturali, molluschi) sta ancora risentendo, in 290 Km di
costa (forse molti di più nel momento in cui stai leggendo
) delle
conseguenze di tali, enormi negligenze. Dall’altro lato, l’economia si sta
avviando ad essere colpita da questo disastro che ridurrà la qualità della
vita di molte regioni costiere della Galizia e del Portogallo. Questo è un
cambiamento che sta rompendo gli equilibri della produzione delle materie
prime. Puoi immaginare cosa accadrà dopo? 
industrie, servizi
In
conclusione, gli abitanti delle bellissime aree colpite perderanno ogni
speranza.Dobbiamo fare in modo che questo evento non apra la ferita già fatta. C’E’
MOLTO IN GIOCO, dobbiamo obbligare i nostri Governi a prendere delle
decisioni il più presto possibile.More information in : www.leliadoura.com/prestige.asp

At this link LAST 6.300 SIGNS, you can read the whole sign list, PATIENCE IT
GOES VERY SLOW.
To unsubscribe from this group, send an email to:
MAREnet-unsubscribe at yahoogroups.comYour use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://listi.jpberlin.de/pipermail/fyeg_gen-l/attachments/20021210/777282fd/attachment.html>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://listi.jpberlin.de/pipermail/fyeg_gen-l/attachments/20021210/777282fd/attachment.htm>


More information about the fyeg_gen-l mailing list